noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Jernbanedirektoratet - Går 100% i nettskyen som første offentlige virksomhet med Public 360°

Målet er å realisere effektivitetsgevinster, sikre maksimal fleksibilitet og være tilpasset moderne arbeidsprosesser.

Det nyopprettede Jernbanedirektoratet har vært i drift siden 2017, med IT-løsninger som er 100 prosent skybaserte. Offentlige virksomheter har i liten grad valgt skybaserte løsninger, hovedsaklig basert på oppfattede begrensninger i dagens lovverk. Til tross for utfordringene i lovverket for arkivering, har direktoratet funnet en skybasert løsning fra Tieto. Målet er å realisere effektivitetsgevinster, sikre maksimal fleksibilitet og være tilpasset moderne arbeidsprosesser, samtidig som man oppfyller regjeringens strategi for skytjenester og de formelle lovkrav.

- Siden vi er et nyopprettet direktorat har vi anledning til å tenke fremtidsrettet, uten å ta hensyn til gamle løsninger. Spørsmålet er ikke om offentlig sektor skal bruke skyløsninger, men fra når. Denne tilnærmingen har satt høye krav til oss som kunde, men minst like høye krav til leverandørene. Derfor vil vi berømme Tieto som strakk seg langt for å levere standardiserte, skybaserte løsninger som oppfyller dagens lovverk, sier Ståle Hagen, avdelingsdirektør og prosjektleder i Jernbanedirektoratet.

Henter inspirasjon fra start-ups

Målet med opprettelsen av direktoratet er å legge til rette for en bedre organisering av norsk jernbanesektor som skal bidra til en mer effektiv drift og bedre kundeorientering. Direktoratet består av ca 250 medarbeidere, med kun en person ansatt på IKT. Ved å velge skybaserte løsninger er direktoratet sikret økt kostnadseffektivitet, sikkerhet, skalerbarhet og fleksibilitet sammenlignet med tradisjonelle, installerte løsninger.

- Vi er stolte av å ta regjeringens digitaliseringsstrategi på alvor, og vi håper at vi kan inspirere flrere offentlige virksomheter til å ta steget ut i skyen. Alle våre funksjoner er driftet fra skyen, inkludert sentralbord og printerserver. Nå er vi godt posisjonert for å fremme digital arbeidsglede, støtte arbeidsprosesser, involvere og utvide perspektivene til alle brukere, sier Hagen.

Det tok seks måneder fra etableringsprosjektet for opprettelsen av direktoratet startet til virksomheten var operativ. Direktoratet har hentet inspirasjon fra ulike land, segmenter og fagområder, og har dessuten ønsket å lære av de beste start-upsene i verden. Valget om å benytte skybaserte løsninger kan skape økt digital arbeidsglede, og Regjeringens krav om å vurdere skytjenester muliggjør å arbeide på helt nye måter og endre samhandlingskulturen.

Skybaserte løsninger allerede i dag – selv om arkivforskriften er under revisjon

Kommunal- og moderniseringsdepartementet la våren 2015 fram Nasjonal strategi for bruk av skytjenester. Et viktig tiltak i strategien var revisjon av arkivforskriften, blant annet med tanke på å vurdere om det offentlige kan ta i bruk skytjenester utenfor Norge for lagring av arkiv. I forslaget til ny forskrift åpnes det for lagring av arkiv utenfor Norge, og den virkelige verdien med skytjenester kommer når kunden kan høste stordriftsfordelene ved å benytte de store internasjonale aktørene.

- Det er skikkelig moro at Jernbanedirektoratet tar steget fullt ut i skyen før arkivforskriften er ferdig behandlet, og med Microsoft har vi funnet en skyløsning som er i tråd med sikkerhetsbetraktninger, dagens norske regelverk og kostnadsbildet direktoratet ønsker. Direktoratets beslutning er både fremtidsrettet og innovativ, og vi håper at flere aktører i offentlig sektor kan la seg inspirere til å tenke nytt på dette området, sier Christian Rognes, leder av skytjenester i Tieto Norge, avdeling Software Innovation.

Tieto leverer en Noark 5-godkjent skytjeneste for sak- og dokumenthåndtering, slik at Jernbanedirektoratet kan følge lovpålagte krav til journalføring, arkivering og saksbehandling med en kostnadseffektiv bruk av IKT. En standard skytjeneste gir direktoratet forutsigbarhet og fleksibilitet, og alltid siste versjon av løsningen og tilgang til nyeste teknologi. Digitalisering både av prosesser, informasjonsflyt og arkivering oppnås dermed mer effektivt, samtidig som brukerne kan fokusere på sine kjerneoppgaver. Standard integrasjoner til blant annet kjente arbeidsverktøy, til søknadsportal, for publisering til offentligheten og for innsyn i direktoratets saksbehandling medfører at både brukere og innbyggere får nytte av løsningen.

Jernbanedirektoratet skal sørge for at jernbanesektoren drives mest mulig effektivt, sikkert og miljøvennlig til beste for de reisende, godstransporten og samfunnet. Vår oppgave er å utvikle jernbanen som del av det samlede transportsystemet på kort og lang sikt. Vi skal også styre sektoren gjennom å definere og kjøpe tjenester innen persontrafikk, samt inngå avtaler om utvikling av infrastruktur og togmateriell. Disse tjenestene vil bestå av en årlig portefølje på over 20 milliarder kroner. Direktoratet ble etablert 1. januar 2017, og vil være sentral i reformen av jernbanesektoren i Norge. Jernbanedirektoratet er et statlig forvaltningsorgan underlagt Samferdselsdepartementet og har hovedkontor i Oslo. Jernbanedirektoratet vil også stå ansvarlig for Norsk Jernbaneskole og Norsk Jernbanemuseum. For mer informasjon se www.jernbaredirektoratet.no

Tieto har som mål å gripe de betydelige mulighetene som oppstår i en stadig mer datadrevet verden og omdanne disse til varige verdier for mennesker, næringsliv og samfunn. Vi skal bli kundenes førstevalg for virksomhetsfornyelse ved å kombinere våre styrker innen programvare og tjenester med en sterk drivkraft for utvikling av økosystemer og kontinuerlig innovasjon med partnere (www.tieto.com).

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn