noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Økt pasientsikkerhet og enklere elektronisk hverdag!

Få kvalitet i bestillingsprosessen fra legens journalsystem, gi pasientene økt sikkerhet og spar tid for helsepersonell og pasienter.

IHR, et elektronisk verktoy for samhandling mellom primarhelsetjenesten og helseforetakene

IHR er et elektronisk verktøy for samhandling mellom primærhelsetjenesten og helseforetakene. IHR er enkelt å lære, enkelt i bruk og integrert med legekontorets journalsystem.

IHR innebærer elektronisk meldingsutveksling, som erstatter manuelle- og doble papirbaserte prosesser. Ved bruk av IHR er det ikke behov for å sende henvisninger til bildediagnostikk med fysisk post, eller sende mange papirbaserte rekvisisjoner, for eksempel i forbindelse med gravide pasienter. Bestillingene sendes elektronisk. En bestilling kan inneholde flere rekvisisjoner/henvisninger.

I IHR kan informasjon gjenbrukes. Historikk ligger lett tilgjengelig, og bruker har alltid oppdatert analyse- og undersøkelsestilbud.

IHR er valgt av to av de fire helseregionene i Norge: Helse Sør-Øst og Helse Midt-Norge. Fastlegene bruker IHR for rekvirering av laboratoriemedisin og henvisning til bildediagnostikk. Fastlegene rekvirerer tjenester fra en felles tjenestekatalog, for sykehusene i regionen.

Det ligger i planene at kommunehelsetjenesten skal ta i bruk IHR.

Ingjerd Sollie

Chief Consultant Healthcare

Fordeler med IHR

•	Enkel og direkte pålogging fra elektroniskpasientsystem (EPJ)
•	Manuelle og doble prosesser med papir bortfaller
•	Tett integrert med EPJ-system tilrettelegger for gjenbruk av informasjon

For legekontor

• Enkel og direkte pålogging fra elektroniskpasientsystem (EPJ) • Manuelle og doble prosesser med papir bortfaller • Tett integrert med EPJ-system tilrettelegger for gjenbruk av informasjon

• Raskere prøvebehandling og prøvesvar 
• Etiketter med prøvetakings- og behandlingsinformasjon veileder prøvetaker 
• Sikker overføring av pasientinformasjon – via Norsk Helsenett

For pasienten

• Raskere prøvebehandling og prøvesvar • Etiketter med prøvetakings- og behandlingsinformasjon veileder prøvetaker • Sikker overføring av pasientinformasjon – via Norsk Helsenett

•	Automatisk registrering av bestillinger til fagsystemene
•	God kvalitet på rekvisisjoner og henvisninger
•	Mer effektivt utredningsarbeid
•	Transport- og applikasjonskvittering

For sykehusene

• Automatisk registrering av bestillinger til fagsystemene • God kvalitet på rekvisisjoner og henvisninger • Mer effektivt utredningsarbeid • Transport- og applikasjonskvittering

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn