noun_Email_707352 noun_917542_cc noun_Globe_1168332 Map point Play Untitled Retweet

Senior Frontend- developer

Stockholm

Regular

Application and Product Development

09 September 2021 - 08 December 2021

Digital Consulting

For job ad in English, please see below

Senior Frontend-utvecklare

Då vår avdelning Customer Experience i Stockholm växer kraftigt söker vi nu en senior Frontend-utvecklare som vill bli en del av ett vasst team som arbetar med att leverera webbaserade lösningar till våra kunder.

Arbetsuppgifter 

Du kommer att ingå i ett team med utvecklare som gillar problemlösning och som brinner för att bygga smarta och användbara lösningar för våra kunder. Då vårt arbetssätt är agilt och teknik är en färskvara tror du precis som vi att det är viktigt att fortsätta utvecklas.

I praktiken innebär det att vi arbetar med allt ifrån innovation, skapa affärsmöjligheter, få kundinsikt, ta fram användbara och inspirerande användarupplevelser samt givetvis bygga lösningar, och göra dem bättre och bättre över tiden.

Kvalifikationer

Vi söker dig som:

  • Har en eftergymnasial, gärna akademisk utbildning inom systemutveckling
  • Har flerårig erfarenhet inom webbutveckling med specialitet på Frontend
  • Har dokumenterad erfarenhet av HTML5/CSS och JavaScript
  • Har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift

Det är meriterande om du även är kunnig inom React, Vue eller motsvarande JavaScript-ramverk eller har arbetat med WCAG och tillgänglighet.

Personliga egenskaper

Du har ett brinnande intresse för Frontend-utveckling, håller dig uppdaterad och följer utvecklingen kring de senaste teknikerna. Som person ser vi gärna att du är ansvarstagande, utåtriktad och drivande och har lätt för att arbeta i team såväl som självständigt. Du har en vilja att sätta dig in i kundens verksamhet och se möjligheter att utveckla den.

Vi erbjuder dig

Vår storlek är vår styrka. Som ett av Nordens ledande IT-bolag erbjuder vi dig fler möjligheter än likvärdiga företag. Vi har stor geografisk spridning i Sverige och världen – våra kunder är små som stora, välkända som okända, lokala som globala. Vår bredd, tillsammans med hög förändringstakt, ger dig kraft att utvecklas. Vi strävar efter att vara en modern och attraktiv arbetsplats. Därför bygger vi arbetsgrupper med stor mångfald för att ta tillvara och utveckla kompetens och nytänkande.

Placeringsort

Stockholm

 
Vi ser fram emot din ansökan! Intervjuer hålls löpande så sök redan idag!  
För mer information kring tjänsten eller andra frågor, vänligen kontakta rekryterande chef Henrik Anderson på henrik.anderson@tietoevry.com

Employment with us can mean placement in a security class. A security check with register control according to the Security Protection Act (2018: 585) may therefore be carried out before a decision on employment. 

TietoEvry decline calls from recruitment companies. 

TietoEVRY is one of the leading companies in the Nordics building better digital services for our clients both on private and public sectors. With us, you are part of the forefront of emerging businesses and technology making the difference with our customers. Cooperate and exchange ideas with professionals in an international and evolving working environment. Increase your knowledge in a variety of areas, you set the limit. Our culture is built on transparency and active sharing – a truly open environment. 

Senior Frontend developer

TietoEVRY is one of the leading companies in the Nordics building better digital services for our clients both in the private and public sectors. With us, you are part of the forefront of emerging businesses and technology making a difference with our customers. Cooperate and exchange ideas with professionals in an international and evolving working environment. Increase your knowledge in a variety of areas, you set the limit. Our culture is built on transparency and active sharing – a truly open environment. 

As our Customer Experience department in Stockholm grows rapidly, we are now looking for a Senior Frontend developer who wants to be part of a sharp team that works to deliver web-based solutions to our customers.

Work tasks

You will be part of a team of developers who like problem-solving and who are passionate about building smart and useful solutions for our customers. As our way of working is agile and technology is a fresh product, just like us, you believe that it is important to continue to develop.

In practice, this means that we work with everything from innovation, creating business opportunities, gaining customer insight, developing useful and inspiring user experiences and of course building solutions, and making them better and better over time.

Qualifications

We are looking for you as:

  • Has a post-secondary, preferably academic education in systems development
  • Has many years of experience in web development specializing in Frontend
  • Has documented experience in HTML5 / CSS and JavaScript
  • Has good knowledge of Swedish and English, both orally and in writing
  • It is an advantage if you are also knowledgeable in React, Vue or equivalent JavaScript frameworks or have worked with WCAG and accessibility.


Personal characteristics

You have a burning interest in Frontend development, stay up to date and follow developments around the latest technologies. As a person, we like to see that you are responsible, outgoing and driven and have an easy time working in teams as well as independently. You have a desire to familiarize yourself with the customer's business and see opportunities to develop it.

We offer you

Our size is our strength. As one of the Nordic region's leading IT companies, we offer you more opportunities than equivalent companies. We have a large geographical spread in Sweden and the world - our customers are small and large, well-known and unknown, local and global. Our breadth, together with a high rate of change, gives you the strength to develop. We strive to be a modern and attractive workplace. That is why we build working groups with great diversity to utilize and develop competence and innovation.

Location

Stockholm

Did we get you inspired? 
We look forward to your application! 
Please attach your CV or LinkedIn profile and we’ll reach out to you. 
Interviews will be held on a continuous basis, so we encourage you to apply today! 

For more information or questions, please contact hiring manager Henrik Anderson at henrik.anderson@tietoevry 

Employment with us can mean placement in a security class. A security check with register control according to the Security Protection Act (2018: 585) may therefore be carried out before a decision on employment. 

TietoEvry decline calls from recruitment companies. 

 

About TietoEVRY

Welcome to an exciting journey. TietoEVRY creates digital advantage for businesses and societies. We are a leading digital services and software company with local presence and global capabilities. Nordic values and heritage are the foundation of TietoEVRY success. Let's build a brighter future. Together

Read more about us here.

Share on Facebook Tweet Share on LinkedIn