noun_Email_707352 noun_917542_cc noun_Globe_1168332 Map point Play Untitled Retweet

Senior Developer / Architect for Business and Technology Consulting

Kalmar

Regular

Application and Product Development

06 September 2021 - 22 December 2021

Digital Consulting

Please see below for the english job ad.

Senior Utvecklare / Arkitekt till Business and Technology Consulting


Vill du arbeta som mjukvaruarkitekt eller utvecklare hos Nordens största leverantör av IT-tjänster?
TietoEVRY har idag ca 24.000 medarbetare i 20 länder men vi behöver bli fler för att möta våra kunders behov.

Vi ser just nu en stor efterfrågan på marknaden och driver många spännande projekt mot kunder där vi behöver förstärkning av nya kollegor. Till Business and Technology Consuting söker vi därför fler mjukvaruarkitekter och seniora utvecklare.

Är du den vi söker?  

Vi söker efter dig som har en gedigen bakgrund inom mjukvaruarkitektur/mjukvaruutveckling.

Exempel på arbetsuppgifter:

 • Att erbjuda rådgivning som lösnings-, mjukvaru- och teknologiarkitekt
 • Att agera Lead Architect inom pre-sales, anbud och projektleveranser till våra kunder.
 • Att identifiera utmaningar och möjligheter i våra egna lösningar eller kundens lösning.
 • Att hjälpa våra kunder med strategier, teknologival, modernisering och affärstransformation
 • Att agera mentor och rådgivare för kollegor och andra mjukvaruutvecklare

Vi arbetar huvudsakligen med Java/Open Source och önskar därför att du har dokumenterad erfarenhet från projekt där några av nedan tekniker och verktyg har använts:

 • JavaEE/Jakarta/Quarkus
 • Spring Boot
  Postgresql
 • Neo4j
 • Open-API (Swagger)
 • HTML5/Javascript/CSS
 • GitLab
 • Jenkins
 • Docker
 • Ansible 
 • Kubernetes
 • VmWare – VMC, NSX
 • Terraform
 • Python
 • AWS – EC2, ECS, DynamoDB, RDS, Amplify, IoT
 • Google Cloud
 • Azure
 • OpenShift, OpenStack
 • WebLogic

Vi vill också se att du har dokumenterad erfarenhet som visar din ledningsförmåga med erfarenhet av att kunna coacha, utmana och inspirera kunder och kollegor. Vi arbetar alltid Agilt och när det är applicerbart tar vi hjälp av Scaled Agile Framework.

Vad vi kan erbjuda
Vårt mål är nöjda uppdragsgivare och kvalitet i våra kundleveranser. Med erfarna och professionella konsulter som hanterar samspelet mellan affärer och IT har vi stor och positiv påverkan på våra kunders affärsverksamhet.

Vi erbjuder dig en professionell miljö och plattform där du utvecklas i din karriär. Vi är ett kunskapsorienterat tjänsteföretag där förmågan att bygga upp, förvalta och vidareutveckla kompetens är ett överlevnadsvillkor. Med kvalitetsorienterade kollegor och intressanta kundrelationer på flera nivåer hamnar du snart i strategiskt viktiga uppdragsdiskussioner med våra kunder.

TietoEVRY som bolag erbjuder dig en stor plattform för utveckling samt lärande. Vi har en nordisk kultur som värderar balans i arbetslivet och vi har som ett av de första IT-bolagen certifierat oss i jämställdhet.

Vi ser fram mot din ansökan och arbetar med löpande urval så skicka in din ansökan redan idag!

Placeringsort: Kalmar
Vi hoppas detta låter spännande och ser fram mot din ansökan! För ytterligare information kontakta rekryterande chef Ulf Seijsing, ulf.seijsing@tietoevry.com

Employment with us can mean placement in a security class. A security check with register control according to the Security Protection Act (2018: 585) may therefore be carried out before a decision on employment. 

TietoEvry decline calls from recruitment companies.

Do you want to work as a software architect or developer at the Nordic region's largest provider of IT services?
TietoEVRY currently has about 24,000 employees in 20 countries, but we need to expand to meet our customers' needs. We are currently seeing great demand on the market and are pursuing many exciting projects with customers where we need reinforcement of new colleagues. For Business and Technology Consulting, we are therefore looking for more software architects and senior developers.

Are you the one we are looking for?
We are looking for you who have a solid background in software architecture/software development. Examples of tasks:

 • To offer advice as a solution, software and technology architect.
 • To act as Lead Architect in pre-sales, tenders and project deliveries to our customers.
 • To identify challenges and opportunities in our solutions or the customer's solution.
 • To help our customers with strategies, technology choices, modernization and business transformation.
 • To act as a mentor and advisor to colleagues and other software developer

We work mainly with Java / Open Source and therefore wish that you have documented experience from projects where some of the following techniques and tools have been used:

 • JavaEE/Jakarta/Quarkus
 • Spring Boot
  Postgresql
 • Neo4j
 • Open-API (Swagger)
 • HTML5/Javascript/CSS
 • GitLab
 • Jenkins
 • Docker
 • Ansible 
 • Kubernetes
 • VmWare – VMC, NSX
 • Terraform
 • Python
 • AWS – EC2, ECS, DynamoDB, RDS, Amplify, IoT
 • Google Cloud
 • Azure
 • OpenShift, OpenStack
 • WebLogic

We also want to see that you have documented experience that shows your leadership ability with the experience of being able to coach, challenge and inspire customers and colleagues. We always work Agile and when it is applicable, we take help from the Scaled Agile Framework.

What we can offer
Our goal is satisfied clients and quality in our customer deliveries. With experienced and professional consultants who handle the interplay between business and IT, we have a large and positive impact on our customers' business operations. We offer you a professional environment and platform where you develop in your career. We are a knowledge-oriented service company where the ability to build, manage and further develop competence is a condition for survival. With quality-oriented colleagues and interesting customer relationships on several levels, you will soon end up in strategically important assignment discussions with our customers.

TietoEVRY as a company offers you a great platform for development and learning. We have a Nordic culture that values ​​balance in working life and we are one of the first IT companies to be certified in gender equality.

We look forward to your application! Interviews will be held on a continuous basis, so we encourage you to apply today! 

Locarion: Kalmar
We hope this sounds exciting and look forward to your application! For further information, contact recruiting manager Ulf Seijsing, ulf.seijsing@tietoevry.com

Employment with us can mean placement in a security class. A security check with register control according to the Security Protection Act (2018: 585) may therefore be carried out before a decision on employment. 

TietoEvry decline calls from recruitment companies. 

 

About TietoEVRY

Welcome to an exciting journey. TietoEVRY creates digital advantage for businesses and societies. We are a leading digital services and software company with local presence and global capabilities. Nordic values and heritage are the foundation of TietoEVRY success. Let's build a brighter future. Together

Read more about us here.

Share on Facebook Tweet Share on LinkedIn