noun_Email_707352 noun_917542_cc noun_Globe_1168332 Map point Play Untitled Retweet

Projektledare/Verksamhetskonsult

Stockholm, Göteborg, Malmö

Regular

Delivery, Project and Product Management

18 November 2021 - 17 February 2022

Industry Software

Vill du fokusera på att bidra till att forma framtidens digitala samhälle med fokus på vård och omsorg?

Sveriges kommuner och regioner är nu mitt uppe i ett omställningsarbete för att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter inom vård och omsorg. TietoEVRY och vårt team erbjuder kunder stöd inom en rad olika områden för invånarens, patientens och vårdgivarens behov av säkra och tillgängliga produkter och tjänster. Vi står nu inför en tillväxtresa och söker därför efter ytterligare två projektledare/verksamhetskonsulter med erfarenhet inom vård och omsorg som vill utvecklas tillsammans med oss.

Som projektledare kommer du att arbeta med olika tekniska lösningar för att skapa positiv förändring för vården och invånarna. Du kommer att tillhöra ett team med erfarna och seniora kollegor. Vi har ett nära samarbete och delar kontinuerligt erfarenheter och kunskaper med varandra.

Arbetsuppgifter

 • Du kommer planera, leda och driva projekt samt ha ansvar för resurssäkring, budget och leverans i projekt hos våra kunder.
 • Du fungerar som en länk mellan vårdens verksamhet och tekniken
 • Uppdragen omfattar bland annat verksamhetsutveckling, införande av ny teknik, processkartläggningar, förstudier, kravfångst och utbildningar.

Du kommer att arbeta med våra kunder, runt om i hela Sverige, och utgår från något av våra kontor i Göteborg, Stockholm eller Malmö. Resor ingår i arbetet.

Kvalifikationer

 • Erfarenhet av projektledning och att arbeta i större projekt
 • Med vårt stora kundfokus behöver du vara serviceinriktad, social, ha en positiv inställning och god känsla för detaljer och kvalitet.
 • Erfarenhet av att arbeta med/för kunder inom offentlig, privat eller kommunal hälso- och sjukvård eller omsorg
 • Vår förändringstakt kräver att du är initiativrik, flexibel, självständig och ansvarstagande
 • Intresse av att lära dig nya saker och se fördelar med att dela kunskap och erfarenheter
 • Goda kunskaper i svenska och engelska

Meriterande

 • Erfarenhet av projektledning i kombination med högskoleutbildning inom IT eller annan likvärdig/relevant utbildning
 • Erfarenhet av PPS, PROJEKTiL, Agile, Scrum, Prosci, Learning och Safe

Vi erbjuder dig 

Vår storlek är vår styrka. På TietoEVRY erbjuder vi dig goda karriärmöjligheter, meningsfulla projekt, en öppen kultur och en bra balans mellan arbetsliv och privatliv!

Vi strävar efter att bygga arbetsgrupper med stor mångfald för att ta tillvara och utveckla kompetens och nytänkande. 

På TietoEVRY finns nätverk för att lära, dela och diskutera olika ämnen relaterade till projekt- och programhantering.


Låter det intressant?

Vi ser fram emot din ansökan! Bifoga ditt CV eller din LinkedIn-profil så kontaktar vi dig. Intervjuer kommer att hållas löpande, så vi uppmuntrar dig att ansöka redan idag! Om du har ytterligare frågor om rollen är du varmt välkommen att kontakta rekryterande chef Marianne Olsson, marianne.olsson@tietoevry.com

Vi utför bakgrundskontroller av alla slutkandidater. TietoEVRY avböjer samtal från rekryteringsföretag.

TietoEVRY är ett av de ledande företagen i Norden som bygger digitala tjänster för våra kunder både i privat och offentlig sektor. Vi tror att kombinationen av vår domänspecifika kompetens, vårt nordiska arv tillsammans med bredden i våra möjligheter gör oss bäst positionerade att tillsammans med våra kunder omvandla digitala visioner till konkreta färdplaner i syfte att förbättra, förnya och effektivisera en organisations eller verksamhets olika delar.

____________________________________________________________________________________

Would you like to focus on contributing to shaping the digital society of the future with a focus on healthcare?

Sweden's municipalities and regions are now in a transformation process to make Sweden the best in the world at using the opportunities of digitalization in healthcare. TietoEVRY and our team offer customers support in a variety of areas for the needs of the resident, patient and caregiver for safe and accessible products and services. We are now facing a growth journey and are therefore looking for two more project managers/business consultants with experience in healthcare who want to develop together with us.

As a project manager/business consultant, you will work with various technical solutions to create positive change for healthcare and residents. You will be a part of a team with experienced and senior colleagues. We are working in close collaboration and continuously share experiences and knowledge.

Job description

 • You will plan, lead and run projects and be responsible for resource assurance, budget and delivery in projects with our customers.
 • You act as a link between the healthcare operations and technology
 • The assignments include business development, introduction of new technologies, process mapping, preliminary studies, requirement capture and training.

You will work with our customers in Sweden and start from one of our offices in Gothenburg, Stockholm or Malmö. Travel is part of the work.

To succeed in this role, you should have:

 • You have experience in project management and working in larger projects
 • With our great customer focus, you need to be service-oriented, social, have a positive attitude and good sense of detail and quality
 • You have worked with/for customers in public, private or municipal healthcare or care
 • Our pace of change requires you to be proactive, flexible, independent and responsible
 • You are interested to learn new things and seeing the benefits of sharing knowledge and experience
 • Good knowledge in Swedish and English

Meritorious

 • Experience in project management in combination with higher education in IT or other equivalent/relevant education
 • Experience with PPS, PROJEKTiL, Agile, Scrum, Prosci, Learning and Safe

We offer you 

Our size is our strength. At TietoEVRY we offer you good career opportunities, meaningful projects, an open culture and a good work-life balance!

We strive to build working groups with great diversity to take advantage of and develop skills and innovation. 

TietoEVRY has networks to learn, share and discuss different topics related to project and application management.

Did we get you inspired? 

We look forward your application!
Please attach your CV or LinkedIn-profile and we’ll reach out to you. Interviews will be held on continuous basis, so we encourage you to apply today. If you have any specific questions regarding this role, please contact hiring manager Marianne Olsson, marianne.olsson@tietoevry.com

We perform background checks on all final candidates. TietoEVRY declines calls from recruitment companies.

TietoEVRY is one of the leading companies in the Nordics building better digital services for our clients both on private and public sectors. For us Public Cloud is not an enabling technology, but a new and better way for customers to build digital services. We also believe that combining our Nordic culture and breadth of our capabilities makes us best positioned to help customers to achieve real cloud transformation.

 

About TietoEVRY

Welcome to an exciting journey. TietoEVRY creates digital advantage for businesses and societies. We are a leading digital services and software company with local presence and global capabilities. Nordic values and heritage are the foundation of TietoEVRY success. Let's build a brighter future. Together

Read more about us here.

Share on Facebook Tweet Share on LinkedIn