noun_Email_707352 noun_917542_cc noun_Globe_1168332 Map point Play Untitled Retweet

Project manager with Acquiring and pre sales experience

Stockholm

Regular

Delivery, Project and Product Management

05 November 2021 - 01 February 2022

Financial Services Solutions

Är du en person som gillar att arbeta med den senaste tekniken samtidigt som du har erfarenhet från projektledning och sälj? Då är det här rollen för dig!

Om TietoEVRY
TietoEVRY skapar digitala fördelar för företag och samhälle. Vi är ett ledande nordiskt digitalt tjänste- och programvaruföretag med lokal närvaro och global kapacitet. Våra nordiska värderingar och vårt nordiska arv styr vår framgång. TietoEVRY har sitt huvudkontor i Finland och har omkring 24 000 experter anställda globalt. Bolaget tillhandahåller service åt tusentals företag och organisationer inom privat och offentlig sektor i mer än 90 länder. TietoEVRY omsätter årligen cirka 3 miljarder euro och aktierna är noterade på NASDAQ i Helsingfors och Stockholm samt på Oslo Børs. Läs gärna mer här: www.tietoevry.com

Om tjänsten
I rollen som projektledare med fokus på förvärv och försäljning erbjuds du ett omväxlande, utmanande och kundnära arbete. Du kommer arbeta med teknik i framkant, exempelvis Pin On Glass. Kundernas behov varierar och hur tydligt ett behov är definierat kan variera hos de kunder du möter, vilket på sikt bygger en bred kunskap. Du kommer arbeta med affärsutveckling mot befintliga kunder och merförsäljning samt få ett stort ansvar för inkommande leads. I din roll ansvarar du för att hjälpa kunden att strukturera upp sitt behov och föreslå kundspecifika lösningar inom processer som innefattar korthantering, kortbetalningar och transaktioner. 

Din kompetens

För att lyckas i den här rollen bör du ha:

 • Några års arbetserfarenhet inom kundnära projektledning eller inom sälj och affärsutveckling 
 • Goda kunskaper i Excel 
 • Förståelse för Business Case 
 • Vana av att leda och delta i säljmöten
 • Kunskap inom pre-sales aktiviteter
 • Goda kunskaper i svenska och engelska 

Meriterande

 • Kunskap om/erfarenhet av betallösningar och kortterminaler
 • Erfarenhet från komplexa affärer 

Personliga egenskaper

Som person är du kreativ och initiativtagande. Du bör har en stor vilja att göra bra affärer både för dina kunder och för dig. Du agerar alltid med kunden i fokus, har en stark kommunikativ förmåga och en positiv grundinställning. Du är därtill mån om kvalitén på det arbete du presenterar och du trivs med att arbeta med mycket ansvar och stort inflytande i de projekt du involveras i.

Övrigt

För den här tjänsten kommer du att anställas direkt av TietoEVRY. Rekryteringen hanteras av Procruitment och TietoEVRY:s önskemål är att alla frågor besvaras av kontaktperson Alexander Petersson; antingen via mejl alexander@procruitment.se eller telefon 076-320 95 32.

 • Lön: Fast månadslön 
 • Omfattning: Heltid, tillsvidare 
 • Start: Omgående med hänsyn tagen till din eventuella uppsägningstid
 • Placeringsort: Stockholm 
 • Flexibelt distansarbete

Vi behandlar ansökningar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut, skicka din ansökan redan idag!

Om oss

Vår främsta uppgift är att ge företag kraft att växa med rätt människor. Samtidigt ger vi jobbmöjligheter till människor genom hela arbetslivet. 

Dagens nyexaminerade talang – morgondagens specialist eller ledare. Oavsett var du befinner dig i din karriär så är vi en partner för dig – idag och imorgon.

_______________________________________________________________

Are you a person who likes to work with the latest technology while having experience in project management and sales? Then this is the role for you!

About TietoEVRY 

TietoEVRY creates digital benefits for companies and society. We are a leading Nordic digital service and software company with a local presence and global capacity. Our Nordic values and our Nordic heritage govern our success. TietoEVRY is headquartered in Finland and has around 24,000 experts employed globally. The company provides service to thousands of companies and organizations in the private and public sectors in more than 90 countries. TietoEVRY has annual sales of approximately EUR 3 billion and the shares are listed on NASDAQ in Helsinki and Stockholm and on the Oslo Stock Exchange. Please read more here: www.tietoevry.com

About the service 

In the role of project manager with a focus on acquisitions and sales, you are offered a varied, challenging, and customer-oriented job. You will work with modern technology such as Pin-On Glass. The customers' needs vary and how clearly a need is defined can vary with the customers you meet, which in the long run builds a broad knowledge. You will work with business development towards existing customers and have a big responsibility when it comes to incoming leads. In your role, you are responsible for helping the customer structure their needs and propose customer-specific solutions in processes that include card management, card payments, and transactions.

Your skills

To succeed in this role, you should have:

 • A few years' work experience in customer-oriented project management or in sales and business development
 • Good knowledge of Excel
 • Understanding of Business Case
 • Accustomed to leading and participating in sales meetings
 • Knowledge in pre-sales activities
 • Good knowledge of Swedish and English

Meritorious

 • Knowledge of / experience of payment solutions and card terminals
 • Experience from complex business

Personal characteristics

As a person, you are creative and proactive. You should have a great desire to do good business both for your customers and for you. You always act with the customer in focus, have a strong communicative ability and a positive basic attitude. You are also concerned about the quality of the work you present and you enjoy working with a lot of responsibility and great influence in the projects you are involved in.

Other

For this position, you will be employed directly by TietoEVRY. Recruitment is handled by Procruitment and TietoEVRY's wishes are that all questions are answered by contact person Alexander Petersson; either via email alexander@procruitment.se or phone 076-320 95 32.

 • Salary: Fixed monthly salary
 • Scope: Full-time, indefinitely
 • Start: Immediately taking into account your possible notice period
 • Location: Stockholm

We process applications on an ongoing basis and the position may be filled before the application period has expired, send your application today!

About us

Our main task is to give companies the power to grow with the right people. At the same time, we provide job opportunities to people throughout their working life.

Today's newly graduated talent - tomorrow's specialist or leader. No matter where you are in your career, we are a partner for you - today and tomorrow.

 

About TietoEVRY

Welcome to an exciting journey. TietoEVRY creates digital advantage for businesses and societies. We are a leading digital services and software company with local presence and global capabilities. Nordic values and heritage are the foundation of TietoEVRY success. Let's build a brighter future. Together

Read more about us here.

Share on Facebook Tweet Share on LinkedIn